2022-11-03

Arbeta förebyggande mot stress – och skapa en sundare organisation

Dela:

Arbeta förebyggande mot stress – och skapa en sundare organisation

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Idag är det Stress Awareness Day, vilket är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivare att tänka igenom hur de kan arbeta för att förebygga stress, och för medarbetare att själva se över sin situation. Stress är ett stort och växande problem i arbetslivet, men med rätt kunskap och goda policys och rutiner på arbetsplatsen kan man motverka problemet innan det har hunnit slå rot. Fördelarna med att arbeta stressförebyggande kan knappast överskattas.

 

Stress är ett stort problem i dagens arbetsliv, vilket kan ha flera olika orsaker. Medarbetare förväntas idag ta ett allt större eget ansvar för allt mer komplexa frågor, och detta inom ramen för ett arbetsliv som är mer föränderligt och dynamiskt än någonsin. Dessutom lever vi idag i en digitaliserad värld, vilket har många fördelar men också skapar många potentiella källor till stress. Svårigheter att koppla bort jobbet, obalans mellan arbete och privatliv, och problem relaterade till distans- och hybridarbete, är bara några av de utmaningar som vi ställs inför i det digitaliserade arbetslivet och som kan orsaka stress.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för sina medarbetares hälsa och arbetsmiljö, och därmed också ett stort ansvar för att förebygga stress. Dessutom har arbetsgivaren själv mycket att vinna på att arbeta stressförebyggande, eftersom stress leder till försämrad produktivitet och i värsta fall kostsamma sjukskrivningar.

Det finns alltså många fördelar med att förebygga stress. För medarbetarnas del innebär minskad stress en högre grad av emotionell stabilitet, färre negativa tankar, bättre humör, större engagemang och bättre hälsa i allmänhet.

Kräver kunskap och kompetens

Stress Awareness Day kan därför ses som ett utmärkt tillfälle att se över det stressförebyggande arbetet, utvärdera det och diskutera det med medarbetarna. Hur hög är graden av stress på er arbetsplats idag? Vilka nya stressfaktorer kan ha tillkommit sedan sist ni diskuterade och uppmärksammade frågan? Vilka ytterligare åtgärder kan ni vidta för att förebygga den negativa och farliga formen av stress?

För att kunna förebygga stress måste man framför allt se till att det finns tillräckligt med kunskap om stress och stressymptom i organisationen, och inte minst bland chefer på alla nivåer.

En chef bör föra kontinuerliga samtal med sina medarbetare om hur de mår och hur de upplever sin arbetssituation, och bör också kunna identifiera stressymptom på ett tidigt stadium. Symptomen kan vara både fysiska, kognitiva, beteenderelaterade och emotionella.

Fysiska symtom kan bestå i att medarbetaren ser trött och sliten ut, drabbas av smärre sjukdomar (till exempel förkylning) allt oftare, klagar på huvudvärk och sömnbrist, och så vidare. De kognitiva, beteenderelaterade och emotionella symptomen kan handla om alltifrån att man börjar göra enkla misstag eller får ett försämrat minne, till att man börjar dra sig undan från sociala sammanhang på arbetsplatsen trots att man jobbar väldigt långa dagar. Humörsvängningar, nedstämdhet och bristande motivation är också vanliga symptom.

När man som chef upptäcker problem av det slaget så måste man agera, på ett respektfullt men ändå resolut sätt. Man måste prata med medarbetaren och försöka hitta källan till problemet. Då måste man också vara öppen för att stressen kan bero på någonting som man som chef egentligen vill försvara, exempelvis arbets- och ansvarsfördelningen i teamet eller kraven som ställs på den enskilda medarbetaren. Även chefens eget sätt att kommunicera kan vara en bov i dramat. Det är alltså viktigt att man som chef är prestigelös och öppensinnad, så att man inte sticker huvudet i sanden när det blir uppenbart vad stressen beror på. Långsiktigt vinner alla parter på att stressens orsaker åtgärdas.

Kortsiktigt och långsiktigt förebyggande

Nästa steg blir alltså att både kortsiktigt och långsiktigt åtgärda de problem som orsakar stressen, samt att erbjuda medarbetaren den hjälp och det stöd som behövs. Det kan handla om coaching, rehabilitering, hjälp till självhjälp av olika slag. Medarbetaren kan också behöva arbeta med sig själv och se över eventuella livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga.

Det är dock i de flesta fall osannolikt att stressen bara beror på medarbetaren själv och hans eller hennes egen livsstil eller personlighet. Därför är det viktigt att man utvärderar hela verksamheten och pratar med resten av teamet om de olika källor till stress som kan finnas i verksamheten. Identifiera de fel och brister som finns i alltifrån arbetsfördelning till kommunikationsrutiner, åtgärda dessa och se samtidigt till att medarbetarna får rätt typ av stöd för att kunna hantera det moderna arbetslivets krav.

Att förebygga stress kan kännas både arbetsamt och kostsamt, men om man gör det på rätt sätt och med rätt kunskap och kompetens så leder det på sikt till friskare, mer engagerade medarbetare – och därmed till en sundare och mer produktiv organisation.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.