2022-04-05

Del 1 – varför är dina medarbetare stressade?

Dela:

Del 1 – varför är dina medarbetare stressade?

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

I samband med Stress Awareness Month utforskar vi olika teman relaterade till stress och det förebyggande arbetet. Vi börjar med dig som arbetsgivare: hur kan du veta varför dina medarbetare är stressade?

 

Stress är ett stort problem i dagens arbetsliv, och både för medarbetarna själva och för företaget kan det leda till allvarliga konsekvenser om stressen inte motverkas och förebyggs. Om arbetsplatsen har stora eller återkommande problem med stress bland medarbetarna måste man som arbetsgivare gå till botten med det och hitta roten till problemet. Det kan vara en smärtsam process – men alternativet att sticka huvudet i sanden riskerar att leda till minskad produktivitet och att man förlorar värdefull kompetens.

Enskilda individer kan drabbas av stress på vilken arbetsplats som helst, men om problemet är återkommande på en och samma arbetsplats så tyder det på att någonting är fel i organisationen eller i arbetsmiljön. Som arbetsgivare måste man då vara beredd att agera omedelbart och att grundligt utreda problemets orsaker – annars väntar stora förluster i form av minskad produktivitet, dyra sjukskrivningar och kompetenta medarbetare som väljer att lämna företaget.

Tecknen på att arbetsplatsen har problem med stress kan börja dyka upp långt innan det leder till sjukskrivningar eller avhopp, och då gäller det att som arbetsgivare, chef eller HR-personal fånga upp dessa signaler direkt. Minskad produktivitet kan vara ett tecken i sig, särskilt om omständigheterna i övrigt är goda och produktiviteten ändå minskar. Andra tydliga tecken på stress är att det uppstår konflikter eller att stämningen på arbetsplatsen känns irriterad eller dämpad, och att motivationen bland medarbetarna minskar. Även teamkänslan kan ge vika för en mer självisk stämning där var och en ser om sitt eget hus. Dessutom kan stressade medarbetare ofta drabbas av huvudvärk och trötthet, samt visa tecken på sömnbrist och försämrad fysisk hälsa.

Men om nu arbetsplatsen har ett växande problem med stress, vad kan det bero på? Som arbetsgivare måste man gå till botten med den frågan, och även vara öppen för att den processen kan komma att bli svår och känslig.

Brister i ledarskapet eller arbetsmiljön?

Utbredd stress på en arbetsplats kan bero på många olika saker. En vanlig orsak, som kan vara svår och känslig att ta tag i, är brister i ledarskapet. När ledarskapet brister så finns det få om en några faktorer som kan kompensera för det, därför är det så viktigt att ta tag i problemet. Det är ett problem som kan ta sig väldigt många olika uttryck, och som nästan alltid leder till stress, minskad motivation och dålig stämning på arbetsplatsen. Brister i ledarskapet kan bero på ett strukturfel, med otydliga roller och ansvarsfördelning. Men det kan också bero på inkompetens – att fel person har fått chefsjobbet, eller att ledare i organisationen har en förlegad och auktoritär syn på ledarskap. Alternativt att någon som har befordras till en chefsposition inte har fått tillräckligt med vägledning och stöd för att klara av den nya rollen. Cheferna måste vara kompetenta, men de måste också ges rätt förutsättningar och stöd för att klara av jobbet.

Kommunikationen är en avgörande del av ledarskapet, och det börjar egentligen med arbetsgivaren själv och den högsta ledningen, som måste kunna kommunicera den vision och mission som ska vägleda chefer och medarbetare. Chefer och ledare måste i sin tur vara tillgängliga för sina medarbetare, coacha dem och ge dem feedback – inte bara när någonting behöver bli bättre, utan även när medarbetaren har gjort ett bra jobb. Annars finns risken att medarbetare tvivlar på sig själva helt i onödan, och därför blir stressade.

En annan stressfaktor, som ibland kan vara svår och känslig att ta tag i, är arbetsmiljön. Det handlar dels om den fysiska arbetsmiljön, som måste ge medarbetarna rätt förutsättningar – även om det kostar pengar. Men minst lika viktig är den sociala arbetsmiljön, som inte bara innefattar ledarskapet i sig, utan också relationen och kommunikationen mellan medarbetare. Vilken jargong råder på arbetsplatsen? Jobbar medarbetarna tillsammans, eller ser de varandra som rivaler? Vågar chefer och medarbetare visa sig sårbara, eller gäller det att hålla masken och dölja sina svagheter?

Har medarbetarna möjlighet att växa?

Den sociala arbetsmiljön påverkas också av chefers och medarbetares arbetsbörda och av balansen mellan arbete och privatliv. En alltför stor arbetsbörda leder ofta till stress, särskilt om det är ett permanent tillstånd. Om den stora arbetsbördan är oundviklig, vilket kan vara fallet i vissa yrkesroller, så är det desto viktigare att arbetsgivaren är väldigt flexibel och redo att i möjligaste mån anpassa förutsättningarna efter medarbetarens behov. Dessutom behöver det finnas resurser i form av coachande ledare, support, utbildningsmöjligheter för att klara kompetenskraven, och så vidare.

Att det ska finnas rätt resurser för medarbetarna är över huvud taget en väldigt viktig förutsättning för att motverka stress. Med ”resurser” avses egentligen allting som kan vara till medarbetarens hjälp. Finns det resurser som stödjer medarbetaren i hens arbete? Som ser till att medarbetaren mår bra? Som fungerar som praktiska verktyg i det dagliga arbetet? Och som ser till att medarbetaren får möjlighet att utvecklas?

Brist på utvecklingsmöjligheter kan i sig leda till stress och vantrivsel. Medarbetare måste känna att det finns en väg framåt om de vill utveckla sin kompetens, pröva på nya utmaningar och nya roller, och förverkliga sina idéer och sin kreativitet. Om vägen framåt känns trång och snårig så kan många medarbetare känna sig instängda på arbetsplatsen och i sin roll, vilket också leder till stress.

I kommande artiklar ska vi titta närmare på hur man kan motarbeta och förebygga stress på arbetsplatsen. Men det första man måste göra som arbetsgivare är att hitta roten till problemet, och sedan vara beredd att rycka upp den – hur smärtsamt det än må kännas. Genom att lägga en ny grund för ett gott ledarskap och medarbetarskap kan man övervinna stressen på arbetsplatsen och bana väg för en organisation som är både motiverad, produktiv – och fri från skadlig stress.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.