https://www.zebrain.se/sv/expertens-tips-for-att-bekampa-stressen-langsiktighet-och-ratt-stod

Expertens tips för att bekämpa stressen: Långsiktighet – och rätt stöd

2022-04-27 16:18

Coaching

Stress management

Tips

Stress har blivit en allt vanligare företeelse i det svenska arbetslivet, och är ett allvarligt hot mot medarbetares hälsa och produktivitet. Zebrains chefspsykolog Martin Bellander säger att stress inte behöver vara ett problem om man bara upplever det tillfälligt – det viktiga är att ta hand om sig själv långsiktigt. För att förebygga eller motverka stress är det också väldigt viktigt att man har rätt stöd från omgivningen, så att man kan återta kontrollen över sin situation.

Den här månaden är det Stress Awareness Month, och Zebrain har därför valt att lägga lite extra fokus på stress i vår artikelserie här på bloggen. Stress är ett arbetsmiljöproblem som kan vara svårare att handskas med än andra problem, eftersom stressen påverkas av så många olika faktorer – både i arbetslivet och i medarbetarens privatliv. Det finns mycket som tyder på att stressen ökar i arbetslivet, men exakt vad det beror på är svårt att avgöra, säger Zebrains chefspsykolog Martin Bellander.

– En vanlig modell för att beskriva stress är det som kallas krav-kontroll-stöd-modellen. Enligt den modellen så är både vilka krav som ställs på personen, vilken kontroll eller handlingsutrymme som personen har, och vilket stöd personen får från omgivningen viktiga delar för att förstå varför någon blir stressad eller inte. Man kan klara höga krav om man har kontroll och till exempel har möjlighet att fatta beslut, och behärskar de uppgifter man får och dessutom har gott stöd från chef och kollegor, säger han. 

Den ökade stressen kan alltså förstås bättre om man betraktar den utifrån krav-kontroll-stöd-modellen, även om man inte vet säkert hur sambandet ser ut. Men samhällets komplexitet och de krav som ställs i arbetslivet tycks skapa stress bland framför allt yngre medarbetare.

– Kanske kan det vara så att kraven har ökat i samhället, eller att den upplevda kontrollen har minskat. Om man ser på folkhälsomyndighetens statistik så ser det ut som att det framför allt är i de yngre grupperna som stress har ökat de senaste åren, för de över 40 år verkar stressen inte ha ökat, vilket kan vara lite betryggande. Men hur det än är med saken om det har ökat eller inte, så behöver man förstås ta allvarligt på att så många känner sig stressade, säger Martin Bellander. 

Så tar man sig ur stressen
Det som gör stress till en komplex fråga är också att stressen kan bero på både arbetslivs- och privatlivsrelaterade omständigheter, samt att olika individer naturligtvis har olika personlighet, och därmed olika sätt att reagera på situationer som uppkommer. Arbetsgivaren är ansvarig för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö, men samtidigt är det också svårt att veta om stressen främst beror på inre faktorer hos individen eller yttre omständigheter i arbetsmiljön.

– Allra oftast tror jag att det är ett samspel mellan dessa faktorer, men det kan lätt bli en fråga om att lägga skulden någonstans. Är jag till exempel stressad för att jag får för lite stöd från kollegorna (yttre faktor) eller för att jag har svårt att be mina kollegor om hjälp (inre faktor)?

Det är hur som helst viktigt att poängtera att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga och motverka stress. Framför allt är det viktigt att medarbetaren får rätt stöd, oavsett om det handlar om att förebygga stress, eller motverka stress som redan har uppkommit. Kommunikationen och relationerna på arbetsplatsen kan i båda hänseenden vara helt avgörande.

– Jag tror det är viktigt att anställda har en relation med sin chef som präglas av att man får stöd, feedback och tillit. Det är viktigt att lyssna på anställdas behov och vara öppen för att de kan ändras i och med att saker runt omkring förändras, säger Zebrains chefspsykolog.

Men hur gör man då för att motverka stress? Och hur ser processen ut för att ta sig ur problemet när det väl har uppstått? Martin Bellander säger att det finns flera möjliga svar beroende på hur situationen ser ut och hur allvarlig stressen är.

– Jag skulle säga att det viktiga alltid är det långsiktiga perspektivet. Om du är stressad just precis nu så behöver inte det vara ett problem, stress i kortare perioder är en del av livet, men om det blir något återkommande så kan man behöva hjälp med det, säger Martin Bellander.

Man måste naturligtvis se till individens specifika situation för att kunna motverka stressen, tillägger han. Det finns många faktorer i individens liv, livsstil och personlighet som kan ha en stark inverkan på stressnivån.

– Men om man ändå ska ge tre konkreta områden att tänka på så är det att se till att man får tillräckligt mycket sömn, att se till att få fysisk träning regelbundet, och att inte sluta göra alla de saker i livet som man tycker är kul, som att umgås med vänner, säger han.

För att komma till bukt med de mer specifika, individuella faktorerna behöver man dock ha personlig hjälp utifrån, exempelvis av en coach eller terapeut. Det är nödvändigt för att få en klar bild av vilka faktorer som påverkar en och hur man ska lära sig att handskas med dessa.

– När man är stressad är det svårt att stanna upp och se vad man skulle kunna göra för att må bättre på lång sikt. Då kan det vara väldigt hjälpsamt med någon annan som kan hjälpa en att se vad man gör som kanske vidmakthåller problemet och vad man skulle behöva göra mer av för att må bättre. Det brukar vara lättare att ta sig ur ett sådant läge om man får stöd från någon professionell, säger Martin Bellander.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.