2023-06-15

Framtidssäkra arbetskraften – men hur?

Dela:

Framtidssäkra arbetskraften – men hur?

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

I en värld som ständigt förändras är det viktigt för er som företag att framtidssäkra er arbetskraft. Medarbetare behöver ständigt utveckla sin kompetens och sina förmågor för att kunna möta morgondagens utmaningar. Samtidigt måste företaget vara kapabelt att behålla medarbetare som besitter viktig kompetens, och locka nya talanger för att möta framtida behov.

 

Att världen befinner sig i ett skede av snabb förändring har knappast undgått någon. Dels har en rad dramatiska händelser i världen förändrat globaliseringens förutsättningar, dels ser vi en snabb digital och teknisk utveckling som innebär att arbetslivet oundvikligen kommer att genomgå enorma förändringar de kommande åren. Det handlar naturligtvis om robotisering och AI, men också om många andra faktorer som kommer att förändra vårt sätt att arbeta i framtiden.

Företagens sätt att möta dessa förändringar och utmaningar kommer att vara avgörande för deras framtida öde. Det handlar framför allt om att arbetskraften, medarbetarna, måste ha (eller få) rätt kunskaper och kompetens för att kunna göra ett bra jobb även i framtiden.

Vad kan man således göra som chef för att framtidssäkra företagets arbetskraft? Låt oss titta närmare på några grundläggande faktorer som kommer att vara av stor vikt när ni leder företaget in i framtiden.

Utveckla kompetens och talang

Det viktigaste och mest grundläggande sättet att framtidssäkra arbetskraften är att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens, och att skapa en lärandekultur där man alltid tillvaratar och stimulerar människors talang. Det handlar dels om att skapa sig en bild av vilken kompetens som idealiskt sett skulle finnas i en viss roll, och sedan jämföra den med respektive medarbetares faktiska kompetens. Genom en sådan utvärdering kan man upptäcka och fylla igen eventuella kunskapsluckor och behov av kompetensutveckling.

Men man bör också identifiera det behovet genom att helt enkelt prata med medarbetarna. De är ofta själva medvetna om vilka kunskapsluckor de har och vilken typ av utveckling de behöver. Genom att regelbundet stämma av med medarbetarna kan man också få en bild av deras drivkrafter; inom vilka områden vill de utvecklas? När det finns en inre motivation hos medarbetaren så är chansen extra stor att företaget kan få ut ett stort värde av det. Den bästa kompetensutvecklingen sker ofta inom ett område där företagets och medarbetarens önskningar möts.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Om ni vill behålla och rekrytera talangfulla medarbetare så måste ni också vara en bra arbetsgivare med ett gott rykte och ett attraktivt varumärke. Framtidens medarbetare – i synnerhet de bästa – kommer inte att nöja sig med att arbetsgivaren ger dem lön varje månad. De har större förväntningar än så. De förväntar sig att arbetsgivaren ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och en hög grad av frihet i kombination med en stark sammanhållning i teamet. De kräver också att företaget ska ta ett stort ansvar inom exempelvis hållbarhet och sociala frågor, samt spela en positiv roll i samhället.

Det är höga krav, men å andra sidan så ställer ju ni också höga krav på medarbetarna. Och det företag som gör allt för att bli en attraktiv arbetsgivare kommer att tjäna stort på det i långa loppet. Dels genom att befintliga medarbetare kommer att vilja stanna längre, dels genom att företagets goda rykte kommer att sprida sig, så att ni även kan rekrytera morgondagens talanger.

Hjälp medarbetarna att hantera stress och förändring

Låt oss vara ärliga: Nästan ingen människa tycker att förändringar är lätta att hantera. Vi är alla osäkra på vad det nya arbetslivet kommer att innebära för just oss, och huruvida vi kommer att klara de nya krav som ställs. Ett alltmer komplext, föränderligt och dynamiskt arbetsliv medför stress, oro och ångest. Det är närmast oundvikligt.

Ett viktigt sätt att framtidssäkra arbetskraften är därför att ge medarbetarna det stöd de behöver för att kunna hantera stressen och den snabba förändringstakten. Skapa en arbetskultur där människor tar hand om varandra och bryr sig om varandras mående och utveckling. Men förse också medarbetarna med konkret stöd, dels i form av kunskap och hjälpmedel som underlättar hanteringen, dels genom exempelvis coaching eller mentorskap.

Mening och motivation

Sist men inte minst, om ni vill få med er medarbetarna på tåget mot framtiden så måste ni värna om deras motivation. Det finns många sätt att göra det, men en viktig faktor för att odla motivation är känslan av mening. Medarbetare behöver känna att företaget bidrar med någonting viktigt i samhället, och de behöver också se sin egen, meningsfulla del i den meningsfulla helheten. Känslan av mening och motivation kommer dessutom att stärkas ytterligare om medarbetaren får möjlighet att utvecklas, både kompetensmässigt och på det mänskliga planet.

Vägen mot en framtidssäkrad arbetskraft börjar och slutar med medarbetarnas behov. Det handlar naturligtvis om ett behov av nya kunskaper och färdigheter, men också av att trivas, må bra och känna att man utvecklas som människa.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.