Information om behandling av personuppgifter inom ramen för coaching-tjänster

Trygg och säker hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. Zebrain vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter som vi hanterar inom ramen för vår plattform för coaching-tjänster via vår webbplats ”www.zebrain.se” och vår applikation.

Zebrain AB, 559138-1271, (”Zebrain”, ”vi”, ”oss”) ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter vid tillhandahållandet av våra coaching-tjänster enligt vad som framgår nedan.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ.

Coach är du i egenskap av individ som, genom att skapa ett användarkonto och registrera dig som coach (vilket även innefattar coacher under upplärning), använder vår coachingtjänst för att kommunicera och coacha klienter.

Klient är du i egenskap av individ som, genom att skapa ett användarkonto och registera dig som klient på vår coachingplattform, avser att ta del av våra coachingtjänster. Detta sker antigen i din roll som privatperson eller som anställd hos en av våra företagskunder.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som vi:

a) Samlar in från dig själv i samband med att du registrerar dig som användare av- och vidare nyttjar vår coaching-tjänst, antigen på vår webbplats eller via vår applikation.

b) Samlar in eller genererar automatiskt när du använder vår webbplats och/eller applikation.

NÄR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Skapa och hantera användarkonton, inklusive administration av plattformen
Vi behandlar personuppgifter som vi samlat in från dig för att skapa och hantera ditt användarkonto inom ramen för vår coaching-tjänst. Detta innefattar bl.a. att administrera inloggningsuppgifter och behörigheter, stänga av/inaktivera och aktivera användarkonton samt i övrigt säkerställa att information som laddas upp i tjänsten inte är vilseledande, olämplig, eller i övrigt i strid med våra användarvillkor och interna riktlinjer. Användarkonto behövs för att du som klient eller coach ska kunna få tillgång till och nyttja vår plattform.

Klient och Coach

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Uppgifter från beteendeanalys

Laglig grund

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättigheter och skyldigheter under användarvillkoren med dig som klient eller coach, bl.a. för att kunna skapa och hantera ditt användarkonto.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras för detta syfte fram till att du eller den företagskund som du tillhör/representerar väljer att avsluta prenumerationen av vår tjänst. Om detta sker kommer dina personuppgifter att anonymiseras enligt vad som framgår av ändamålet ”Utvärdera och följa upp användningen och trender inom ramen för coachingtjänsten” nedan.

Om du väljer att avsluta prenumerationen och därmed inaktivera ditt konto kommer dina personuppgifter att sparas ”vilande” i tjänsten under en period om 12 månader, d.v.s. uppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål än lagring i syfte att möjliggöra för dig att senare återaktivera ditt konto med bibehållen information. Användarkonton som varit inaktiva under en period om 12 månader kommer att raderas av Zebrain.

Utvärdera och följa upp användningen och trender inom ramen för coachingtjänsten

Vi behandlar personuppgifter som du, i egenskap av klient eller coach, anger i vår coachingtjänst, i syfte att utvärdera och följa upp användningen av vår plattform. Detta kan inbegripa att ta fram rapporter över trender och statistik baserat på information som läggs upp i plattformen (t.ex. antalet coach/klientmöten, i vilken utsträckning olika individuella behov och coachinriktningar hanteras i tjänsten och utfall i beteendeanalys och mätning av potential) i syfte att förbättra och utveckla vår tjänst. Själva behandligen utgörs av att vi anonymiserar nu nämnda personuppgifter, d.v.s. rapporterna över trender och statistik kommer inte kunna hänföras till dig som individ.

Klient och Coach

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation
 • Användargenererad data

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp, utvärdera och förbättra vår tjänst.

Uttryckligt samtycke. Eventuella känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om din psykiska eller fysiska hälsa) som du i egenskap av klient anger i vår tjänst kommer endast att behandlas med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

Bevarandetid

Rapporter på aggregerad nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter.

Klient och Coach

Uppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandligen. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

I syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess, måste vi i förekommande fall behandla dina personuppgifter.

Uppgifter

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist och rättsprocesser.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för oss, t.ex. rörande bokföring och revision.

Klient och Coach

Uppgifter

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

Bevarandetid

Personuppgifter bevaras for den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för oss. När det kommer till bevarandekrav enligt bokföringslagstiftning kommer vi t.ex. att bevara sådana uppgifter för en period om sju (7) år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

MOTTAGARE SOM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, såsom IT-leverantörer (t.ex. för drift, teknisk support och underhåll av IT-system samt leverantör av videolösning i vår plattform) och andra som tillhandahåller tjänster för vår räkning. De tjänsteleverantörer som vi har anlitat får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoden, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om dina personuppgifter skulle överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer kommer vi att säkerställa att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal samt att övriga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifterna.

Om du har frågor kring vilka länder som vi, i förekommande fall, överför dina personuppgifter till och de skyddsåtgärder som vidtagits, eller om du vill begära en kopia på sådana skyddsåtgärder och information, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandligen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

(i) Rätt till rättelse

Zebrain kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

(ii) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

(iii) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandligen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

(iv) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Zebrain att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Behandlingens ändamål
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas
 • Mottagare av personuppgifter
 • Den tid under vilken personuppgifterna behandlas
 • Information om de rättigheter som återges häri
 • Information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in
 • Samt, om det förekommer automatiserat beslutfattande, inbegripet profilering

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter.

(v) Rätt att invända mot behandling

När behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning eller inbegriper direkt marknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen. Zebrain måste då uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att få fortsätta behandlingen.

(vi) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att behandligen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

(vii) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserade beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig.

(viii) Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandligen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig: Zebrain AB

Postadress: Birger Jarlsgatan 34, 114 29 Stockholm

E-post: info@zebrain.se

Telefonnummer: 0768-936265

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

Klient

Coach