2023-10-04

Så skapar ni en organisation full av självledare

Så skapar ni en organisation full av självledare

Senast uppdaterad: 23 november 2023

För att kunna vara en god ledare – eller medarbetare – måste man först och främst utveckla ett gott självledarskap. Självledarskap handlar om att lära sig att förstå och styra över sitt eget beteende, sina tankar, känslor och handlingar. Det leder i sin tur till stärkt motivation och effektivitet, samt till bättre relationer med omgivningen. Som organisation har man mycket att vinna på att utveckla självledarskapet hos såväl chefer som andra medarbetare.


Vad är självledarskap?

Självledarskap handlar i grunden om vår förmåga att påverka och styra oss själva. Man kan också beskriva det som ett sätt att ta ansvar för sig själv, sitt beteende och sina handlingar. En god självledare känner sig själv, har insikt om sina styrkor och svagheter och är även medveten om sina tankar och känslor och hur dessa vägleder beteendet. Allt detta har nämligen en stor inverkan både på ens egna prestationer i livet, och på omgivningens reaktioner och beteenden gentemot en själv.

Självinsikt är dock bara det första steget. Självledaren nöjer sig inte med att vara medveten om sitt beteende, utan strävar alltid efter att ta makten över det och styra det åt rätt håll. Målet är att ens styrkor ska frigöras och bli så framträdande som möjligt, medan ens svagheter ska tryckas tillbaka så att de inte får möjlighet att påverka ens liv på ett skadligt sätt. Självledaren styr sitt eget beteende dels genom regelbunden självutvärdering, självrannsakan och reflektion, dels genom att etablera goda vanor och rutiner som gör att man får ut maximalt av sina styrkor och ger minimalt utrymme till sina svagheter.

Självledaren utvecklar alltså strategier för att leda sig själv på bästa möjliga sätt, i stället för att gå på autopilot och följa olika impulser och infall.

Vilka fördelar medför självledarskap?

Självledarskap är en väldigt viktig egenskap hos såväl chefer som medarbetare. Alla människor har både bra och dåliga sidor, och om man är omedveten om sitt beteende så kommer de dåliga sidorna att påverka både en själv och andra på en rad olika sätt.

Bristande självledarskap kan leda till svåra motgångar i både arbetslivet och privatlivet, ofta motgångar som man själv inte förstår vad de beror på (eftersom man saknar självinsikt). Men det kan också skapa problem i relationen till andra, eftersom den som inte har koll på sina känslor och sitt beteende riskerar att hamna i onödiga konflikter eller bli en börda för sin omgivning.

Fördelen med självledarskap är alltså att den som utövar det tar makten över sig själv. Det leder till att man får ett bättre självförtroende, blir mer effektiv i sitt arbete och blir bättre på att ta ansvar. Det är också ett utmärkt sätt att förbättra sina relationer till andra människor, eftersom man blir bättre på att kommunicera.

Ur organisationens synvinkel är självledarskap hos chefer och medarbetare väldigt värdefullt, eftersom en god självledare kan prestera på hög nivå utan att behöva detaljstyras av någon överordnad. En organisation full av självledare blir effektiv och ansvarstagande i alla led.

Medarbetare som har utvecklat ett gott självledarskap kommer dessutom att vara bättre rustade för att ta sig an en chefsroll i framtiden. Återigen: En ledare måste alltid först och främst kunna leda sig själv, annars kan man knappast göra anspråk på att vara en bra ledare för andra.

Hur utvecklar man ett gott självledarskap inom organisationen?

Självledarskap är per definition någonting väldigt individuellt och personligt, men det hindrar inte att man kan jobba aktivt för att stärka självledarskapet hos chefer och medarbetare inom en organisation.

Det handlar dels om att ställa krav på eget ansvarstagande, samtidigt som den enskilde medarbetaren då också måste ges det förtroende och mandat som krävs för att kunna ta det ansvaret. Undvik micromanagement och satsa i stället på ett coachande ledarskap, så att medarbetare får lära sig att själva lösa problem och genomföra positiva förändringar. Ställ frågor i stället för att ge detaljerade instruktioner och direktiv. Självledarskap är någonting som man framför allt lär sig genom att utöva det.

Men det finns också möjlighet att göra en mer konkret och specifik satsning på att utveckla självledarskapet. Det handlar då i regel om att ta hjälp utifrån, till exempel genom coaching eller olika typer av kurser och utbildningar. Coaching är kanske det mest effektiva sättet, eftersom det är individuellt – och är det någon förmåga som man måste utveckla genom en individuell approach, så är det just självledarskap.

Hur kan man utveckla självledarskapet med hjälp av coaching?

Som vi tidigare har nämnt så handlar självledarskap mycket om att ha olika färdiga strategier för att hantera sitt eget beteende, sina tankar och känsloreaktioner. Det handlar också om att etablera goda vanor och rutiner för att maximera sina styrkor och minimera svagheter.

En coach kan hjälpa individen att utveckla sådana strategier och att etablera rätt vanor. Det gör man genom att klienten först får jobba med att lära känna sig själv och sin personlighet, kartlägga sitt beteende och komma till insikt om vilka konsekvenser beteendet leder till. Sedan sätter man upp konkreta, mätbara mål för hur man vill förändra eller justera sitt beteende i det vardagliga arbetet och privatlivet. Därefter tar man fram en plan för hur dessa mål ska uppnås, steg för steg.

Inom ramen för coachingen får klienten lära sig att inte lämna någonting åt slumpen i sitt beteende, utan i stället agera självmedvetet och långsiktigt. En annan viktig sak att lära sig med hjälp av coachen är att man alltid kan förändra sin approach vid behov, och inte begå samma misstag om och om igen, eller envisas med beteenden som inte fungerar.

Coachen hjälper klienten att träna upp de egenskaper som krävs för att kunna utöva ett aktivt självledarskap. Det handlar om bland annat självmedvetenhet och självreglering, empati och sociala färdigheter, ansvarstagande, motivation och hängivenhet till personliga åtaganden, och så vidare.

Självmedvetenhet är en grundläggande och konkret egenskap som alla människor behöver utveckla. Genom att lära oss att ta ansvar för oss själva blir vi nästan per automatik bättre på att ta ansvar för andra också. Det är därför någonting som gynnar individen först och främst, men därefter även omgivningen och hela organisationen.

Sammanfattning – Så skapar ni en organisation full av självledare

1. Självledarskap handlar om att ta ansvar för sig själv och lära sig att styra och påverka sitt eget beteende gentemot sig själv och omgivningen. Det gör att man bli mer effektiv och motiverad, samt lättare att jobba tillsammans med.

2. Självledarskap utövas genom att man utvecklar en god självkännedom och självinsikt, för att sedan ta fram strategier och etablera vanor som ger maximalt utrymme åt ens styrkor och minimalt utrymme åt ens svagheter.

3. Man kan utveckla självledarskapet inom en organisation genom att ge chefer och/eller medarbetare stöd i form av coaching. En professionell coach kan hjälpa individen att sätta upp mål och ta fram en plan för att etablera goda vanor och strategier samt utveckla de egenskaper som krävs för ett gott självledarskap.

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.