Vanliga Frågor

Coaching är en beprövad metod som handlar om att i kreativt samarbete coacha fram möjligheter och potential hos sin klient.

Coachens främsta uppgift är att göra sin klient framgångsrik i den egna förändringsprocessen, att hjälpa och utmana den att utvecklas och själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Målet är att öka sin medvetenhet och börja agera på ett nytt sätt.

En coach är specialist på sin klients utvecklingsprocess och som ska leda till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Att vara aktivt lyssnande och ställa kraftfulla frågor är de främsta verktyg i processen.

Coachen hjälper klienten att sätta tydliga och realistiska mål, vilket är viktigt för att skapa en förändring, hålla fokus och uppmuntra klienten. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utnyttjar hela sin fulla personliga potential.

Bakom varje chef, ledare och medarbetare finns något ännu viktigare – individen och människan.

Genom coaching ökar du din kunskap och medvetenhet, lyfter fram och utvecklar de styrkor du redan har och lär dig att använda dina förmågor på bästa möjliga sätt.

Coaching som metod främjar samarbete, kommunikation, handling och inlärning vilket i sin tur leder till att medarbetare kan prestera, lyckas och må bättre. Det handlar om att ges möjlighet till reflektion och att arbeta utifrån individuella mål, behov och värderingar.

Genom att investera i sina medarbetares utveckling, ökar man motivationen och engagemanget vilket i sin tur skapar positiva förändringar i företagskulturen, i det individuella välmåendet och i lönsamheten.

Idag ställer också många arbetssökande större krav på sin blivande arbetsgivare. Att visa att man investerar i, och värnar om sina medarbetare, bidrar därför också till att man blir en attraktivare och mer eftertraktad arbetsplats.

Det tar ungefär 15 minuter att onboarda. Du får då bland annat svara på frågor om dig själv. Svaren på frågorna genererar sedan din beteendeanalys som ligger till grund för matchningen mellan dig och din coach/dina coacher.

Med vår algoritm som är baserad på beteendeanalys, matchas du mot de coacher som allra bäst matchar din beteendeprofil och ditt önskade coaching-område.

Alla våra inledande möten är 45 minuter långa. Efterföljande möten, oberoende av prenumeration, är 30 minuter långa.

Hur många möten du har med din coach per månad beror på vilken typ av licens du prenumererar på.

Avbokningar och ombokningar kan ske kostnadsfritt upp till senast 24 timmar innan besöket. Du bokar av eller om din tid genom att logga in på din profil här på Zebrains plattform.

Avbokningar senare än 24 timmar innan debiteras fullt.

Logga in på din profil och välj ”chatta med coach”. Där kan du också välja att höra av dig till vår Zebrain-coach som garanterar återkoppling inom 24 timmar.

Vi rekommenderar att du försöker hålla dig till en och samma coach för att få kontinuitet och stabilitet. Men det är också viktigt att det känns bra för dig och att personkemin med din coach är den rätta. Skulle behovet uppstå går det därför självklart bra att byta coach.

Kontakta oss på potential@zebrain.se så hjälper vi dig.

Du kan boka in tider så långt fram i tiden som du vill, förutsatt att din coach har lediga besökstider.

All information som du delar med oss och din coach är högst konfidentiell. Under Legal på vår hemsida hittar du alla villkor som berör hantering av information, användaravtal och behandling av personuppgifter.

Det upprättas inget anställningsförhållande mellan dig och oss på Zebrain, och du garanterar oss heller ingen minimikapacitet. Vår relation bygger på ett långsiktigt partnerskap där du är ambassadör och representant för oss. Välkommen!

Som coach får du tillgång till hela vår klientbas, där båda företagskunder och privata kunder kan logga in och matchas med dig som coach.

Resultatet blir ett brett, varierande och intressant klientutbud. Vi begränsar oss inte till några specifika branscher eller industrier.

Coaching via Zebrain är 100% digital, så du träffar endast dina klienter via videomöte.

Det är helt kostnadsfritt att bli coach hos oss. Välkommen med din ansökan.

Vårt avtal är ett standardavtal med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

För att bli en del av vårt team måste du ha en ansvarsförsäkring och vara egenföretagare eller gå via ett eget anställningsbolag.

Ditt första möte med en ny klient är 45 minuter. Därefter är mötena 30 minuter långa. Alla möten sker alltid via vår digitala plattform.

Det går alldeles utmärkt! Du får tillgång till en komplett plattform och ett administrativt verktyg där du sköter alla bokningar, ombokningar och avbokningar. På plattformen hittar du bland annat en virtuell whiteboard, en chatt och ett emojis-bibliotek och du kan följa dina klienters framsteg genom mätningar och dataanalys.

Om du som coach tar med egna klienter in i plattformen kan du välja att begränsa deras tillgänglighet så de endast matchar med dig som utvald coach. Vi har utvecklat en funktion för det som heter Zebrain Inside. För frågor om detta maila jessica@zebrain.se.

Zebrain Inside är en funktion för företag och anställda coacher som endast önskar coacha klienter inom det egna företaget. Plattformen fungerar precis som vanligt men är begränsad till att bara visa klienter och coacher inom just ert företag.

Våra mätningar av Total Potential
Mätningarna består av fyra delar som tillsammans mäter klientens totala potential:

Självinsikt – Vem är jag och vad vill jag?
Självinsikt är en nödvändig grund för ett framgångsrikt självledarskap och är väl dokumenterat i forskning (bl.a Neck and Houghton 2006 och D’Intino et al. 2007).

Grundenergi – Hur mår jag?
Vårt test för grundenergi bygger på de stresstester som används inom forskning och behandlingar både i Sverige och utomlands. Bl.a KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Effekter av negativ stress är väl dokumenterat i forskningen och gäller konsekvenser såväl för den egna hälsan som för effekter på arbetet.

Motivation – Hur motiverad är jag?
Vårt motivationstest bygger bl.a på Self Determination Theory (SDT) som utvecklades på 70-talet av Edward Deci och Richard Ryan, Kenneth W Thomas samt Teresa Amabile forskningschef Harvard Business School och hennes forskning.

Självledarskap – Hur kan jag lyckas med det jag vill?
Vårt självledarskapstest bygger på forskning visar att individer som praktiserar ett systematiskt självledarskap har större sannolikhet för att prestera, både i privat och i arbetslivet (DiLiello and Houghton 2006) och bl.a Gisela Bäcklander, (doktorsavhandling från KTH Autonomous, yet Aligned: Challenges of self-leadership in context 2020).

Det finns inga samband mellan våra personligheter eller våra olika beteendemönster och hur framgångsrika eller lyckliga vi är eller kan bli. Därför är det vår bestämda uppfattning att man inte ska använda modeller som mäter beteendestilar som underlag för den typen av bedömningar. Däremot ökar våra förutsättningar att uppnå det vi vill ju mer vi känner till vad som är viktigt för oss, vart vi är på väg, våra styrkor, våra begränsningar och hur vi påverkar andra. Ju mer självinsikt desto större möjligheter!

Vår matchningsalgoritm bygger på bland annat Big Five, Revised NEO Personality Inventory, HEXACO Model of Personality, Social Styles, IDI Interpersonal Dynamics Inventory, STC Systems Centered Therapy, SCM Stereotype Content Model.

Big Five. Världens mest använda forskningsbaserade personlighetsmodeller och tester för att förutsäga olika beteenden och beteendemönster.

Revised NEO Personality Inventory. Vidareutveckling av Big Five med underkategorier.

Hexaco model of personality. Big Five med en sjätte faktor, Ärlighet och Mänsklighet.

Social Styles. Visar bland annat på betydelsen av att anpassa sig till och möta andra som inte liknar en själv. Merril och Reid.

IDI Interpersonal Dynamics Inventory. Vidareutveckling av Social Styles som bl.a beskriver de intryck vi gör på varandra. R Zackrison m.fl.

STC, Systems Centered Therapy. Yvonne Agazarins modell och hennes arbete med att lösa konflikter och skapa samförstånd mellan olika individer och grupper.

SCM Stereotype Content Model. Hur vi dömer andra spontant utifrån stereotyper. Amy Cuddy.

Helen Fishers forskning tillsammans med hjärnforskaren Lucy L. Brown och psykologen Art Aron utifrån analyser av biologiskt baserade personlighetsdimensioner hos 40 000 individer och mönster av attraktioner hos 28 000 individer samt data från bl.a genetik, neurologi och personlighetspsykologi.

Giacomo Rizzolottis forskning om spegelneuroner som visar på hur vi påverkar varandra med våra känslor och betydelsen av emotionell intelligens EQ.