2023-03-13

Så jobbar ni med S:et i ESG – mätning och metod

Dela:

Så jobbar ni med S:et i ESG – mätning och metod

Senast uppdaterad: 22 juni 2023

Social hållbarhet har blivit en viktig faktor för företag och organisationer de senaste åren, inte minst eftersom det är ett av de tre kriterierna i hållbarhetsmåttet ESG. För att lyckas bör man jobba utifrån mätbara kriterier, samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att mätningarna bara är ett verktyg för att försäkra sig om att man gör framsteg. Däremellan måste man jobba kontinuerligt för att skapa rätt förutsättningar för hållbar prestation. Det handlar bland annat om att utveckla medarbetarnas självledarskap och värna om välmående och motivation på arbetsplatsen.

 

ESG står för Environmental Social Governance, och är ett hållbarhetsmått som används för att utvärdera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv. S:et står alltså för social hållbarhet, som har blivit ett väldigt viktigt begrepp på senare år.

Det finns många aspekter av social hållbarhet, men en av de viktigaste handlar om medarbetarnas välmående, trivsel och möjligheter att utvecklas inom organisationen. Stress och utbrändhet är ett stort problem i dagens arbetsliv, som ofta leder till dyra sjukskrivningar, hög personalomsättning och försämrad produktivitet.

För att uppnå social hållbarhet på arbetsplatsen behöver man därför skapa förutsättningar för hållbar prestation.

Vad menas med hållbar prestation?

Dagens medarbetare är utsatta för ett hårt förändringstryck, eftersom arbetslivet blir alltmer avancerat och konkurrensutsatt i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv. Alla medarbetare har höga krav på sig och förväntas ta ett stort eget ansvar, samtidigt som de utsätts för ett snabbväxande informationsflöde.

Våra hjärnor är inte riktigt skapade för den verkligheten. Dynamiken och flödet av information gör att hjärnan hela tiden riskerar att uppfatta ”hot” och ”faror” som gör oss stressade.

Hållbar prestation handlar om att ge medarbetarna förutsättningar att kunna hantera det starka förändringstryck de utsätts för, och tillhandahålla de mentala verktyg och de utvecklingsmöjligheter som krävs för att kunna prestera utan att drabbas av skadlig stress.

Det finns flera saker som företaget behöver jobba med för att möjliggöra hållbar prestation, och därmed social hållbarhet på arbetsplatsen. Nedan ger vi några exempel.

Utveckla ett gott självledarskap

I dagens arbetsliv behöver alla medarbetare vara goda ledare – inte minst åt sig själva. Ett gott självledarskap är en grundförutsättning för hållbar prestation. Självledarskap kräver naturligtvis en god självkännedom, att man är medveten om sina drivkrafter, personlighetsdrag och beteenden. Att man vet vad som gör en motiverad eller stressad, till exempel.

Självledarskap kräver också ett så kallat ”Growth Mindset”. Det innebär att man ser sina egna och andras förmågor och talanger som formbara och utvecklingsbara. Om man saknar en förmåga, så säger man att man inte har den förmågan ännu. ”Jag är inte bra på Excel ännu.” Man anammar alltså synsättet att alla förmågor går att utveckla. Motsatsen till Growth Mindset kallas för ”Fixed Mindset”, och innebär att man har fastnat i den felaktiga uppfattningen att man ”har de förmågor man har” och att det inte går att utvecklas mer.

Mening, motivation och engagemang

För att orka prestera på en hög nivå är det viktigt att vi upplever jobbet som meningsfullt, motiverande och engagerande. Annars ökar risken för stress och psykisk ohälsa. Medarbetarna bör ha en klar bild av företagets syfte och vilken roll de själva spelar för att uppfylla det syftet.

Det är också viktigt att man som medarbetare känner sig kompetent och har en hög grad av autonomi, men samtidigt känner att man är en del av teamet. Dessutom bör medarbetaren ges möjlighet till kontinuerlig utveckling, exempelvis genom kompetensutveckling eller coaching.

En annan faktor som kan bidra till en känsla av mening och engagemang är om företaget engagerar sig socialt i samhället, och i synnerhet om medarbetaren själv får hjälpa till med det arbetet.

Kommunikation och feedback

God kommunikation är en annan grundförutsättning för att möjliggöra hållbar prestation. Det handlar både om hur ni kommunicerar på kontoret och hur ni sköter kommunikationen i digitala kanaler.

Det som framför allt är viktigt är att medarbetaren får mycket feedback, inte minst i form av bekräftelse. Vi nämnde tidigare hur lätt det är för hjärnan att uppfatta ”hot” i dagens föränderliga arbetsliv. För varje ”hot” behöver medarbetaren få ungefär tio bekräftelser, annars riskerar man att drabbas av skadlig stress. Det kan låta som en överdrift, men bekräftelserna behöver inte vara så märkvärdiga – det kan räcka med att bara visa att man har sett att medarbetaren har utfört en arbetsuppgift på ett tillfredsställande sätt.

Hälsa, välmående och arbetsmiljö

Social hållbarhet och hållbara prestationer kräver också att man som organisation värnar om medarbetarnas hälsa, välmående och arbetsmiljö – inte bara genom att göra mätningar, utan också genom att göra dessa faktorer till en självklar del av vardagen på jobbet.

Jobba aktivt för att stimulera medarbetarnas intresse för att motionera, äta rätt och så vidare. Ta ansvar för arbetsmiljön och se till att det finns klara och tydliga gränser mellan arbete och fritid, oavsett om medarbetaren jobbar på kontoret eller på distans.

Social hållbarhet är en av de viktigaste aspekterna att beakta i dagens arbetsliv. Mätbarhet är absolut nödvändigt för att kunna försäkra sig om att man gör framsteg, men för att framstegen verkligen ska ske så krävs det att man jobbar kontinuerligt med hållbar prestation samt med hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Social hållbarhet – de 4 viktigaste mätvärdena

Mätbarheten är väldigt viktig för att man ska kunna se att man gör framsteg. Med Zebrains hjälp kan ni jobba kontinuerligt med medarbetarutveckling och social hållbarhet, och uppnå mätbara resultat. På Zebrains plattform mäter vi över 50 datapunkter, och med hjälp av dessa data kan vi identifiera de viktigaste mätvärdena för social hållbarhet på arbetsplatsen. Företag som använder plattformen får tillgång till data på gruppnivå och kan se den procentuella förändringen mellan startläge, nuläge och önskat läge för dessa punkter.

Dessa 4 punkter har identifierats som de viktigaste mätvärdena:

Work-life balance. Balansen mellan arbete och privatliv är väldigt viktig om man vill förebygga stress och psykisk ohälsa i arbetslivet. Hållbar prestation kräver att det finns tid för återhämtning, då man helt kopplar bort jobbet. Den här punkten har blivit extra viktig i tider av hybridarbete, då det kan vara extra svårt att skilja mellan arbete och ledighet.

Självledarskap. I dagens arbetsliv förväntas varje medarbetare ha en hög grad av autonomi, det vill säga frihet under ansvar. För att kunna hantera kraven och samtidigt ta hand om sig själv krävs ett gott självledarskap. Ett bra sätt att utveckla individens självledarskap är att ta hjälp av en coach.

Stresstålighet. Handlar inte om att vara Stålmannen, utan snarare om att kunna prestera hållbart och ha en god grundenergi. Stress är ett stort problem i dagens arbetsliv, vilket leder till dyra sjukskrivningar och sjunkande produktivitet. Att förebygga stress är en av de viktigaste faktorerna om man vill lyckas med social hållbarhet.

Samarbetet internt. Dagens medarbetare har ofta en hög grad av autonomi, men förväntas samtidigt vara del i ett team. Det är en stor utmaning som kräver god kommunikation och en stark känsla av tillhörighet och tillit. Även den här punkten har blivit än viktigare i samband med att hybrid- och distansarbete har blivit populärt. Teamet måste hålla ihop, oavsett om kommunikationen sker digitalt eller IRL.

Läs mer om Zebrains hållbarhetsrapportering här

Prenumerera på kunskap!

I vårt nyhetsbrev får du ta del av det senaste inom områden som personlig utveckling, ledarskap, motivation och såklart coaching! Vi ger dig tips under hela din utvecklingsresa, unika erbjudanden och insikter från våra experter på Zebrain Labs.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.